Verkeersmaatregelen d’Almarasweg en Kwekerijweg

Deze week presenteerde de gemeente een voorstel voor verkeersmaatregelen die de verkeersveiligheid op de d’Almarasweg en Kwekerijweg moeten verbeteren. De maatregelen zijn opgesplitst in kleinere aanpassingen voor de korte termijn en grotere aanpassingen voor de langere termijn.

Omdat er al een tijd klachten zijn over de verkeersveiligheid op de d’Almarasweg en Kwekerijweg, heeft de gemeente afgelopen zomer besloten om op korte termijn € 100.000 te investeren in de verkeersveiligheid op deze wegen. Afgelopen juli vond een bijeenkomst plaats met omwonenden,  sportclubs en belangenorganisaties om te bespreken hoe het geld het beste besteed kon worden. Op basis van de knelpunten en ideeën die toen zijn genoemd is nu een voorstel uitgewerkt.

Maatregelen korte termijn

Nieuwe drempels
De drempels die er nu liggen remmen het verkeer onvoldoende af. Die drempels zijn vrij flauw, omdat er eerst bussen overheen zouden gaan rijden. Nu de  d’Almarasweg niet langer in beeld is als busroute kunnen de bestaande drempels worden veranderd naar ‘normale’ 30 km/uur-drempels. Op plekken waar de drempels te ver uit elkaar liggen, worden drempels toegevoegd.

Fietsers op de kruispunten
Om de overzichtelijkheid en oversteekbaarheid bij verschillende kruispunten te verbeteren, worden uitbuigingen gemaakt voor fietsers. Zij kunnen hier stoppen om vervolgens makkelijker te kunnen oversteken. Daarnaast wordt de ingang van de parallelweg aangepast.

De spoorwegovergang
Bij de spoorwegovergang komen grote opstelvakken voor fietsers, zodat de fietsers daar niet meer in de verdrukking komen. Verder wordt er overlegd met de hockeyclub over het aanpassen van de in- en uitrit.

Maatregelen lange termijn

Nieuwe ovatonde
Hoewel het buiten het plangebied valt, wordt ook het kruispunt waar de Houtlaan, Heyendaalseweg en Kwekerijweg samenkomen als onoverzichtelijke en verkeersonveilige plek gezien. Het voorstel is om dit kruispunt om te vormen naar een ovatonde. Deze aanpassing is ingrijpend en vergt veel voorbereidingstijd, omdat niet alle benodigde grond eigendom is van de gemeente en omdat het bestemmingsplan aangepast moet worden.

Vrijliggend fietspad
Een oplossing voor de onveilige situatie die veruit het vaakst werd genoemd, was het aanleggen van een vrijliggend fietspad. Dit kan achter de bomen, aan één zijde van de weg of aan beide zijden van de weg. Vanuit verkeerskundig oogpunt zou alleen een eenrichtingsfietspad aan de noordzijde zinvol zijn. Of dit fietspad ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, hangt af van een aantal factoren. Allereerst moet een zogenaamde ‘boomeffectanalyse’ uitwijzen wat het effect van het fietspad is op de wortels van de bomen. Daarnaast is de realisatie afhankelijk van de medewerking van de sportverenigingen.

Vervolg

De komende tijd wordt er overlegd met bewoners over de maatregelen over de korte termijn, zodat de ontwerpen hiervoor verder kunnen worden uitgewerkt. Een van de zaken die daarbij wordt onderzocht, is of het deel ten oosten van het spoor ook nog een 30km-weg kan worden en of daar ook een drempel kan worden toegevoegd.  Daarnaast komt er een boomeffectrapportage en wordt er gewerkt aan de verdere uitwerking van de rotonde.