Veiliger fietsen op de d’Almarasweg/Kwekerijweg

Afgelopen najaar presenteerde de gemeente een voorstel om de verkeersveiligheid voor fietsers op de d’Almarasweg en de Kwekerijweg te verbeteren. In overleg met een klankbordgroep van bewoners zijn de voorstellen nu verder uitgewerkt. Belangrijkste onderdeel van de plannen is het steiler maken van de bestaande drempels en het toevoegen van een aantal nieuwe drempels. Het 30 km gebied wordt uitgebreid tot aan de Groesbeekseweg.

Om de overzichtelijkheid en oversteekbaarheid bij verschillende kruispunten te verbeteren worden uitbuigingen gemaakt waar fietsers kunnen stoppen om daarna makkelijker te kunnen oversteken. Ook wordt het kruispunt met de Gerrit van Durenstraat aangepast. Naar verwachting kunnen de aanpassingen na de zomervakantie van start gaan. Klik hier voor meer informatie.

Ovatonde voor Houtlaan/Heyendaalseweg/Kwekerijweg

Veel bewoners en weggebruikers ervaren het kruispunt Houtlaan/Heyendaalseweg/Kwekerijweg als een onoverzichtelijke en verkeersonveilige plek. Daarom wordt dit kruispunt omgevormd tot een zogeheten ovatonde (een ovale rotonde). Dit kan nog niet meteen worden uitgevoerd omdat niet alle benodigde grond eigendom van de gemeente is. De verwachting is ook dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Als alles voorspoedig verloopt, kan het werk in 2024 worden uitgevoerd.

Geen vrijliggend fietspad mogelijk

Vanuit de bewoners werd de suggestie gedaan om achter de bomen een vrijliggend fietspad aan te leggen, aan een of aan beide zijden van de weg. Vanuit verkeerskundig oogpunt zou alleen een eenrichtingsfietspad aan de noordzijde zinvol zijn. Een gespecialiseerd bureau heeft onderzocht of de aanleg van een vrijliggend fietspad hier technisch mogelijk is, met behoud van de bomen. Het bureau heeft de bomen allemaal onderzocht en constateert dat de lindes (in 1935 geplant) bijna allemaal nog in hele goede staat zijn. Ze zijn door de gemeente aangemerkt als waardevolle bomen.

De conclusie van het onderzoek is dat het aanleggen van een vrijliggend fietspad, met behoud van de bomen, niet mogelijk is. De wortels van de bomen en die van de haag zijn met elkaar vervlochten. Met het weghalen van de haag zouden ook de boomwortels ernstig beschadigd raken waardoor de bomen zouden afsterven. Ook de aanleg van een fietspad bovenop de wortels zou het einde van de bomen betekenen.

Zie hier het rapport

Drempels d'Almaraweg

Drempels d'Almaraweg