Vervolg werkbijeenkomst 29 september

Op 29 september vond een drukbezochte werkbijeenkomst plaats voor omwonenden van de campus Heijendaal. Zo'n 60 bewoners van de wijken rondom de campus hebben suggesties gedaan hoe de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid rondom de campus kan worden verbeterd en hoe de parkeeroverlast kan worden tegengegaan. De ideeën zijn zowel voor de gemeente als voor de instellingen op de campus input voor de verdere uitwerking van de plannen.

De medewerkers van de campusinstellingen die beleid aan het uitwerken zijn om het autoverkeer terug te dringen hebben de suggesties bekeken.  Ideeën over de functie en de uitstraling van de campus zijn naar de mensen gegaan die werken aan de ontwikkelingsvisie voor de campus zodat zij dit kunnen gebruiken bij de verdere planvorming. Het parkeerbeleid is iets waar de campusinstellingen, de gemeente en de bewoners gezamenlijk mee aan de slag moeten. Parkeerbeleid is een belangrijk instrument bij het  terugdringen van het autoverkeer, maar het mag niet zo zijn dat dit beleid leidt tot extra parkeerdruk in de omgeving.

Verder onderzoek

Verreweg de meeste voorstellen hebben betrekking op bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Wijkbewoners zien de Kapittelweg / Laan van Scheut en de Heyendaalseweg met de verschillende rotondes en kruispunten als grootste knelpunt, zoals blijkt uit de enquête die voorafgaand aan de bijeenkomst is gehouden. Maar ook voor de andere straten in het gebied worden voorstellen gedaan zoals eenrichtingverkeer (voor auto’s of fietsen), een knip of het afsluiten van straten, aanleggen van fietsstraten, verleggen van kruispunten,  instellen van 30 km zones, ed.) Voor deze suggesties is niet meteen aan te geven wat ze betekenen voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid straten en wegen in de omgeving. Daarom gaan we de verschillende voorstellen in samenhang onderzoeken, zodat we uiteindelijk weloverwogen keuzes kunnen maken. Als we een beeld hebben welke (combinaties van) oplossingen kansrijk zijn gaan we die samen met de omwonenden verder uitwerken.

Alle suggesties zijn geordend per locatie of  per thema en voorzien van een reactie van de campusinstellingen, de OV bedrijven of de gemeente.