Meten is weten

Voordat er plannen worden uitgewerkt vinden er op dit moment verschillende onderzoeken en verkenningen plaats. De instellingen op de campus kijken op welke manier ervoor gezorgd kan worden dat er minder autoverkeer naar de campus komt. Van alle straten rondom de campus wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid tegen het licht gehouden en HAN studenten werken een plan uit om de effecten van de aanpak te kunnen monitoren.

Minder en anders reizen

Voor het terugdringen van de hoeveelheid auto’s kijken de instellingen naar mogelijkheden om niet of minder te reizen, naar anders of op een ander tijdstip reizen. Bij het Radboudumc wordt in kaart gebracht wanneer  en op welke manier fysieke consulten kunnen worden vervangen door digitale en telefonische consulten. De onderwijsinstellingen zijn aan het onderzoeken wat straks een goede balans is tussen fysiek en digitaal onderwijs .  En alle instellingen zijn aan het kijken hoe na corona thuiswerken meer structureel kan worden ingevoerd.  Daarnaast gaan ze in gesprek met werknemers en studenten over andere maatregelen om het verkeer in de spits te verminderen.  De belangrijkste uitkomsten van deze verkenning hopen we voor de zomervakantie te kunnen terug melden. Daarnaast kijken we samen met de OV bedrijven hoe het reizen met het OV, bijvoorbeeld vanaf transferia, aantrekkelijker kan worden.

Verkeersanalyse

Als vervolg op de eerste globale verkeersonderzoek wordt nu van alle wegen rondom de campus een analyse gemaakt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de doorstroming van de wegen maar ook naar de verkeersveiligheid. Over de uitkomsten van de analyse en het vervolgtraject gaan we naar verwachting nog voor de zomer in gesprek met de verschillende wijkraden.  Op wegen en kruispunten waar aanpassingen nodig zijn voor een betere doorstroming of meer verkeersveiligheid gaan we samen met de omwonenden de plannen uitwerken. In welke volgorde en wanneer dat precies gebeurt is op dit moment nog niet bekend. 

Opdracht HAN studenten Automotive

Voor het vervolg van de aanpak is het belangrijk dat het effect van de verschillende maatregelen in de gaten wordt gehouden. Dat geeft bewoners informatie over de verkeersituatie en is ook belangrijk om te zien of de aanpak werkt, of dat er andere (aanvullende maatregelen nodig zijn. We hebben HAN studenten van de studierichting Automotive gevraagd om een dashboard te ontwikkelen waarop de effecten van de aanpak te zien zijn. Zij zijn nu in gesprek met bewoners om te bepalen aan welke informatie behoefte is. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.