Denk mee over de ontwikkeling van Campus Heijendaal

Hoe kan Campus Heijendaal zich verder ontwikkelen tot een levendig gebied, waar het prettig is om te verblijven? Die vraag staat centraal tijdens een werkbijeenkomst die de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met de Gemeente Nijmegen organiseren op donderdag 12 januari 2023, van 19.30 tot 21.30 uur.

De gemeente en de instellingen op de campus werken de komende tijd aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor het campusgebied, oftewel een gebiedsvisie. Door samen te werken aan een toekomstplan kan de ruimte beter worden benut, en kunnen plannen beter op elkaar worden afgestemd. In de gebiedsvisie staan afspraken op hoofdlijnen over de inrichting van het gebied, voor de middellange (2030) en lange termijn (2040). De belangrijkste doelstellingen die we uitwerken in de gebiedsvisie zijn:

  • De levendigheid en het verblijfsklimaat van het gebied versterken zodat Campus Heijendaal naast een plek om te studeren, onderzoeken en zorg te ontvangen steeds meer een plek wordt om te werken, wonen, verblijven, ontmoeten en ontspannen.  
  • Verduurzaming van mobiliteit in, van en naar het gebied, oftewel: een duurzaam bereikbare campus.
  • Het versterken van de onderlinge/interne samenhang van het gebied, zodat het gebied meer als één campus aanvoelt en functioneert.
  • Het versterken van de verbindingen tussen Campus Heijendaal, de naastgelegen buurten en de rest van de stad (zowel fysiek als in functionele/relationele sfeer), zodat Campus Heijendaal nog meer een levendig onderdeel wordt van de stad.

Proces
De bijeenkomst op 12 januari is de eerste in een reeks van drie. Tijdens deze eerste bijeenkomst willen we in gesprek met omwonenden en gebruikers over de belangrijkste opgaven, kansen en knelpunten in het gebied. De inbreng van deze eerste bijeenkomst wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van de gebiedsvisie. Aan het einde van het eerste kwartaal leggen we de denkrichting voor de gebiedsvisie aan u voor. Tijdens een derde bijeenkomst presenteren we een concept gebiedsvisie, waar u weer op kunt reageren. We zullen bij elke bijeenkomst zo goed mogelijk uitleggen hoe we als initiatiefnemers met de adviezen van de belanghebbenden zijn omgegaan. Uiteindelijk leggen wij ons voorstel voor de gebiedsvisie voor aan de gemeenteraad van Nijmegen, die gaat over het vaststellen van deze plannen.

Relatie met Duurzaam Bereikbaar Heijendaal
Zoals u weet, werken de instellingen op de campus, de vervoerbedrijven, de gemeente en de provincie samen aan maatregelen om de campus bereikbaar te houden. De belangrijkste doelen zijn: meer ruimte creëren voor voetgangers, fiets en OV en beleid ontwikkelen waardoor mensen meer met de fiets of het OV naar de campus zullen komen. Voor het autoverkeer moet er een duidelijke parkeerroute komen en ook willen de instellingen de bestaande parkeercapaciteit beter benutten. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid in de omgeving van de campus te verbeteren willen we ook sommige wegen anders gaan inrichten. Bijvoorbeeld door verschillende verkeerssoorten beter te scheiden waardoor ze elkaar minder in de weg zitten en het ook veiliger wordt.

Omdat een aantal van deze vraagstukken en oplossingsrichtingen samenhangt met de plannen die in de gebiedsvisie worden gemaakt, willen we deze meenemen in de uitwerking van de gebiedsvisie. Wat uiteindelijk de beste manier is om de verkeerssituatie te verbeteren, hangt bijvoorbeeld af van de plek van eventuele nieuwe functies in het gebied. En dat geldt ook voor de vraag wat de meest logische routes zijn op de campus zelf. Daarnaast hangt ook de vraag hoe er meer samenhang kan komen in het gebied samen met de verkeersstructuur.


Voor de bereikbaarheidsvraagstukken beginnen we uiteraard niet opnieuw. De afgelopen 2 jaar hebben we door middel van bewonersbijeenkomsten en onderzoeken al veel waardevolle informatie verkregen over de belangrijkste knelpunten en welke oplossingen wel en niet mogelijk zijn. Deze punten nemen we mee in het proces voor de gebiedsvisie. Als de gebiedsvisie is vastgesteld en er keuzes zijn gemaakt over wat de beste oplossing is, gebeurt de verdere uitwerking en uitvoering weer onder de vlag van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal.

De aanpak van de verkeersknelpunten die los staan van de plannen in de gebiedsvisie loopt gewoon door. Zo gaan we op korte termijn snelheidsremmende maatregelen nemen op de d’Almarasweg en werken we een plan uit om van het kruispunt Houtlaan/Heyendaalseweg/Kwekerijweg een rotonde te maken.

Inloopmoment Duurzaam Bereikbaar Heijendaal
Voorafgaand aan de werkbijeenkomst van 12 januari organiseren we tussen 18.30 en 19.30 uur een inloopmoment over de stand van zaken van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal. Tijdens deze bijeenkomst zetten we de informatie, die we al eerder via deze nieuwsbrief hebben gedeeld, nog eens overzichtelijk op een rijtje. Daarnaast kunt u zien welke vraagstukken wel /niet onderdeel worden van de gebiedsvisie en hoe de beide processen zich tot elkaar verhouden.

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij de werksessie en/of het inloopmoment? U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op nijmegen.nl/campusheijendaal. De bijeenkomsten vinden plaats bij de Radboud Universiteit. Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt u een week voor de bijeenkomst per email de exacte locatie en hoe u deze het beste kunt bereiken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via campusheijendaal@nijmegen.nl.